POWRÓT


RODO


Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest : Firma Handlowo- Usługowa SIKORA Sp. z o.o. ul. Partyzantów 20 26-004 Bieliny
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora  jak powyżej lub na adres e-mail: zuhsikora@o2.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę FHU Sikora Sp. z o.o.
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę FHU Sikora Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce : FHU SIKORA SP. Z O.O. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki działaniami realizowanymi w imieniu spółek;
2. spółkom i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
4. kancelariom prawnym, którym spółki zleciły np. prowadzenie postępowania;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. okres przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Firma Handlowo Usługowa SIKORA Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę zuhsikora@o2.pl

POWRÓT